Huurverhoging 2020

Op 9 april j.l. hadden wij een telefonische vergadering met de directie en manager wonen van WBOWonen. Tijdens deze vergadering hebben wij voorgesteld de huren voor 2020 te bevriezen.

Wij deden die suggestie vanwege de aankomende recessie als gevolg van de corona crisis.

Helaas wilde de directie niet mee gaan in ons voorstel en motivatie.

Dat wij niet alleen staan in deze opvatting bleek recent toen oppositiepartijen in de Tweede Kamer eenzelfde voorstel van bevriezing deden.

Zoals bekend heeft de minister dit idee afgewezen.

Hieronder staat de brief die wij verstuurd hebben aan de Directeur-Bestuurder van WBO Wonen te Oldenzaal.

Betreft: adviesaanvraag huurverhoging 2020.

Oldenzaal, 19 maart 2020.

Geachte Directeur-Bestuurder, 

Beste Dick,

Recent ontvingen wij de adviesaanvraag betreffende de huurverhoging 2020.

Zoals bekend werden wij ook recent ‘bijgepraat’ over het voornemen omtrent deze huurverhoging.

Wij zijn content met het voornemen van WBOWonen om de lijn te volgen zoals die is afgeproken in het akkoord tussen Aedes en de Woonbond. Wij hebben deze instemming ook al laten blijken tijdens de mondelinge toelichting die wij recent ontvingen in een regulier overleg.

Wij willen nog wel aandacht vragen voor de situatie van huurders van de geliberaliseerde woningen.

Tijdens eerdergenoemde toelichtingsmoment hebben we al genoemd dat naar onze mening ook deze huurders recht hebben op een ‘sociale’ toepassing als het gaat om hun huurverhoging.

Al eerder hebben wij vastgesteld dat een wel heel groot gedeelte van deze huurders de laatste jaren, al meer zelfs dan een tiental jaren, geen verhoging hebben gezien in hun inkomen. Naar onze mening hoeven wij deze inkomenssituatie niet nader toe te lichten, immers, de situatie mag als meer dan bekend worden verondersteld.

Als we, als voorbeeld, een huidige huurprijs voor deze huurders hanteren van 760 euro en we tellen daar een huurverhoging bij op van 2.6% hebben we het over een nieuwe huurprijs van 779,76 euro; een verhoging van 19,76 euro.

Wij vinden dergelijke verhogingen veel te fors en vragen maatregelen voor deze categorie. Wij hebben al eerder voorgesteld om een maatregel als huurbevriezing toe te passen, gerelateerd aan een bepaald inkomen. In de adviesaanvraag wordt ook ingegaan op onze al eerder gedane suggestie hieromtrent en wij vragen om een en ander nader uit te werken en aan ons voor te leggen.

Wij willen ook nog wijzen op de opmerking in de adviesaanvraag waarin gesproken wordt:

‘….Deze woningen worden verhoogd op de wijze zoals in het huurcontract vermeld staat. In de meeste gevallen is dit consumentenprijsindex (cpi)…..etc.’.Wij vragen ons af of er in verschillende contracten iets vermeld staat over huurverhoging, bijvoorbeeld als het gaat on de geliberaliseerde woningen in De Walgaarden.

Tot slot vragen wij nog aandacht voor huurverhoging van garages in bepaalde complexen. Wij vragen u uitdrukkelijk rekening te houden met de afspraken die hieromtrent, al met de vorige verhuurder bijvoorbeeld, gemaakt zijn, namelijk geen sprake van verhoging van de huurprijs, in welke vorm dan ook.

Wij vertrouwen er op u voldoende onze gevoelens omtrent huurverhoging 2020 te hebben laten blijken en kijken uit naar, zoals gevraagd, nader uitwerking.

Met groet,

Namens Bestuur Blij Wonen:

Jurrie van der Geize