Samenvatting Jaarvergadering, 14mrt 2024

Gepubliceerd op 18 maart 2024 om 11:08

De vergadering werd bijgewoond door ruim 50 leden en kende twee gedeelten: een programma vóór en een programma na de pauze.

Het programma na de pauze, aanvang 20.30 uur, was een openbare bijeenkomst: iedere belangstellende was welkom. Zo was de vergadering ook aangekondigd in de weekkrant in Oldenzaal.

Vóór de pauze werd het huishoudelijke gedeelte van huurdersvereniging Blij Wonen behandeld.
Na de opening door voorzitter Jurrie van der Geize maakte hij bekend dat het bestuur had besloten om, vanwege de inflatie in de achterliggende jaren, de bijdrage aan de bewonerscommissies met 5% te verhogen.

Onder leiding van penningmeester Jan Lansink werd het financiële gedeelte afgehandeld: de kascontrolecommissie deed verslag en stelde voor het bestuur decharge te verlenen. De begroting voor 2024 werd vastgesteld en er werd een nieuwe kascontrolecommissie benoemd.

De voorzitter maakte bekend dat het bestuur bezig is de statuten van de vereniging aan te passen.
In de huidige statuten wordt bijvoorbeeld nog gesproken over ‘huurdersvereniging Oldenzaal en omstreken’ ; niet meer van deze tijd en ook niet meer overeenkomstig de werkelijkheid. Momenteel worden nieuwe statuten ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Woonbond. Zodra een en ander geregeld is zullen de nieuwe statuten worden voorgelegd aan de ledenvergadering.

Er zijn enkele vacatures in het bestuur.

Blij Wonen heeft, via de Woonbond, een enquête uitgezet, dankzij medewerking van WBOWonen, onder alle huurders van WBOWonen. Daarin werd onder anderen de vraag gesteld of men eventueel voelde voor een bestuursfunctie. Gelukkig heeft deze vraag resultaat gehad en het bestuur is momenteel bezig met een sollicitatieprocedure.
Het is de bedoeling dat een kandidaat bestuurslid enige tijd meeloopt in het bestuur en deelneemt aan overleggen met, bijvoorbeeld, WBOWonen, zodat een indruk verkregen wordt wat er zoal voor werkzaamheden aan de orde zijn.
Na enige tijd van ontdekken, bv. drie maanden, kan dan, van beide zijden, vastgesteld worden of de functie moet overgaan naar een verkiezing als bestuurslid.

De vergadering wordt gevraagd of men akkoord kan gaan met het voorstel.

De vergadering is het eens met de voorgestelde procedure.

Bestuurslid Sasha Boers is verhuisd naar Glanerbrug en daarom neemt hij in deze jaarvergadering afscheid als bestuurslid van Blij Wonen. Hij wordt toegesproken door de voorzitter die hem bedankt voor zijn jarenlange, steeds gefundeerde, inzet voor de huurders van WBOWonen.
Ook wordt Sasha toegesproken door de heer Wouter Versteeg, directeur-bestuurder van WBOWonen. De heer Versteeg spreekt zijn waardering uit richting Sasha en overhandigt hem een attentie.

Na een korte pauze wordt het tweede gedeelte van de agenda aangekondigd.

De heer Wouter Versteeg, directeur-bestuurder van WBOWonen, heeft zich bereid verklaard het een en ander te vertellen over onderwerpen die met ‘wonen’ te maken hebben, zoals nieuwbouw, renovatie, verduurzaming ect.
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar zeer dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
De uiteenzetting van de directeur-bestuurder wordt als waardevol ervaren.

Omstreeks 22 uur wordt de vergadering gesloten en worden de aanwezigen dankgezegd voor hun komst.

MEDEDELING:

In de vergadering werd als kandidaat-bestuurslid voorgesteld mevrouw Barbara Ankone. Zij zal deelnemen aan alle bestuursactiviteiten, zodat ze zich een beeld kan vormen van de werkzaamheden waar een bestuurslid van Blij Wonen mee te maken krijgt.

MEDEDELING:

Zaterdag, 16 maart jl. heeft bestuurslid/secretaris David Bartels medegedeeld per direct, om hem moverende redenen, zijn bestuurslidmaatschap te moeten beëindigen.

Alhoewel wij zijn vertrek betreuren respecteren we zijn beslissing.

Wij danken hem voor zijn werkzaamheden voor Blij Wonen en daarmee voor de huurders van WBOWonen.