Huuraanpassing 2024 + advies Blij Wonen

Gepubliceerd op 19 maart 2024 om 11:00

Onlangs werd ons advies gevraagd voor "Huuraanpassing 2024" van WBO Wonen.

Hieronder staat een enigszins ingekorte versie van het origineel advies.


Oldenzaal, 15 maart 2024.

Op 12 maart jl. ontvingen wij per mail de voornemens tot “Huuraanpassing 2024” van WBO Wonen en werd er gevraagd naar een reactie.

Wat eraan voorafging.

Eerder al werden we door WBO Wonen op niet mis te verstane wijze geconfronteerd met het door de gezamenlijke Twentse woningcorporaties ingenomen standpunt over de huurverhoging voor 2024.
De gezamenlijke corporaties, dus ook WBO Wonen, gingen het maximaal toegestane percentage, namelijk 5,3% toepassen als huurverhoging 2024.

Als bestuur van Blij Wonen vinden wij een huurverhoging van 5,3% veel te hoog.
Wij hebben wij de belangrijke opdracht de belangen van onze leden te behartigen. Daarbij ervaren wij het ook als onze plicht oog te hebben voor de belangen van WBO Wonen en hun maatschappelijke opdracht.
We zagen ons genoodzaakt een mededeling hierover te doen aan de plaatselijke pers (zie bericht d.d. 12 feb), zodat de huurders van WBO Wonen kennis konden nemen van deze huurverhoging in 2024 en de wijze waarop, zonder enige wettelijke vorm van overleg, dit besluit was genomen door de gezamenlijke Twentse corporaties.

Inmiddels is er weer ruimte gevonden voor een meningsuitwisseling over dit onderwerp, waarin ook wij, als belangenbehartiger, onze standpunten konden uitleggen. Hierbij kregen wij wel de indruk dat WBO Wonen hun maatschappelijke opgave ten volle wil benutten.

Wij vragen ons wel af of de voorgenomen plannen ook werkelijke te realiseren zijn.
Wij vragen dan ook uitdrukkelijk aan WBO Wonen ons inzichtelijk te maken of de huurverhoging van 2024 rechtvaardig is geweest wanneer we kijken naar nieuwbouw, verbouw en verduurzaming.

In de voorgenomen plannen krijgen de huurder het volle pond aan huurverhoging ‘om de oren’.
Nogmaals zeggen we nadrukkelijk dat wij absoluut tegen 5,3% zijn!!
In onze beleving was een verhoging van 4,3% eerder aan de orde geweest.

Naar onze mening wordt de huidige sociale situatie en de financiële bestedingsruimte van de mensen, naar een hoogte getild die niet bestaat. Er zijn diverse organisaties op dat terrein die de euforie wat dat betreft proberen te temperen en wij sluiten ons daar graag bij aan.
Als voorbeeld: Een verhoging van de AOW wordt al tenietgedaan door de stijging van de kosten van de ziektekostenverzekering.

De bewering dat voor heel veel huurders de huurstijging wordt ‘gedekt’ door een hogere huurtoeslag vinden wij niet getuigen van een ijzersterk gehalte. Natuurlijk is dat wel zo maar tenslotte is het de belastingbetaler die de huurtoeslag mogelijk maakt en derhalve de huurverhoging betaalt (om het maar eens eenvoudig uit te drukken). 

Op bladzijde 4 van de adviesaanvraag worden aanvullende afspraken weergegeven zoals met ons besproken.

Wij willen graag het volgende preciseren:

 • bij het eerste aandachtspunt:
  Huurverlaging. Wij zijn van mening dat WBO Wonen actief de huurders moet benaderen die in 2023 de aanvraag deden. Wij juichen toe dat, zoals aangegeven, een ‘algemene aandacht’ wordt uitgesproken door WBOwonen naar betrokken huurders.
  Verder hebben wij ervoor gepleit dat WBO Wonen contact opneemt met de Belastingdienst om overzicht verstrekt te krijgen van daarvoor in aanmerking komende huurders. Wij gaan er van uit dat WBO Wonen dit verzoek overeenkomstig honoreert.
 •  in het derde aandachtspunt wordt gezegd dat WBOwonen met ons in gesprek gaat over de verschillen in woonlasten als het gaat om ja/nee zonnepanelen.
  Blij Wonen blijft van mening dat hier sprake is van rechtsongelijkheid die niet past bij een sociale organisatie als woningcorporatie. Wij verheugen ons in het feit dat ook de directeur-bestuurder van WBO Wonen onze mening deelt als het gaat om rechtsongelijkheid in deze. Wij betreuren ten zeerste dat ook zijn mening niet heeft geleid tot een tegemoetkoming in deze ongelijkheid en ten gevolge daarvan alweer een jaarlang doorgaat. Naar onze mening dient het aangeduid gesprek “morgen” plaats te vinden.
 • in het laatste aandachtspunt (blz5 bovenaan) wordt gesproken over het laten uitgaan van een gezamenlijk persbericht. Wij hebben hier een en andermaal voor gepleit en aangeduid als ‘ideale’ uiting van samenspraak/samenwerking.
  Over het op te stellen persbericht vragen wij uitdrukkelijk te benoemen de nuances die tot stand zijn gekomen door de inbreng van Blij Wonen.

In zijn algemeenheid hebben wij nog een opmerking ten aanzien van de tot nu toe gehanteerde handelwijze over de ‘duurdere’ woningen, de ‘niet sociale’ sector. Tot aan nu toe werd voor deze woningen eenzelfde huurtoepassing gehanteerd als voor de reguliere sector.

Ook wordt er gesproken over garages en bedrijfsruimtes en eventuele afspraken daaromtrent. In dat kader herinneren wij bijvoorbeeld aan de afspraken ten aanzien van garages in De Walgaarden. Er werd met de toenmalige eigenaar van het complex afgesproken dat deze garages niet onderhevig waren aan huurverhoging. 
Wel merken we hierbij op dat, althans zo bleek ons in het (recente?) verleden dat ook bedrijfsmatig bedoelde garages werden gehuurd. Wij kunnen ons voorstellen dat in die situaties, als er sprake is van bedrijfsmatig huren, andere normen worden gehanteerd.
Wij maken deze opmerking omdat mogelijk ook in andere WBO Wonen eigendommen soortgelijke situaties bestaan.

Samenvattend:

Wij hebben in dit advies ons uitdrukkelijk uitgesproken tegen het voorgestelde percentage van 5,3 % huurverhoging.

Wij zijn echter ook van mening dat naast de hoogte van het percentage ook andere aspecten in het voorstel om onze aandacht en advies vragen. Bovendien zijn bedoelde aspecten ook door ons nader gepreciseerd en dus ingebracht.
Wij hanteren daarom de opvatting dat wij waarde hechten aan bedoelde aspecten en verwachten een overeenkomstige behandeling als (door ons ook) voorgesteld.  

Tot slot:

Wij hopen dat overleg over de huuraanpassing 2025 een andere en eerdere start heeft dan die van 2024.

Huuraanpassing 2024 WBO Wonen