Huurverhoging 2021

Elk jaar een terugkerend onderwerp: de jaarlijkse huurverhoging.

Voor ons, als Blij Wonen, een onderwerp waar we ook elk jaar weer moeite mee hebben om de juiste balans er in te vinden. In evenzovele overlegsituaties, bijvoorbeeld in het overleg met gemeente en WBO over de Prestatieafspraken, komt het wel aan de orde, bijvoorbeeld als we het hebben over de woonlasten. Huur  vormt immers een substantieel onderdeel van de woonlasten. In dat kader laten wij steeds waar dat moet, onze stem horen als het gaat om woonlasten en de betaalbaarheid er van.

Al enkele jaren is er een afspraak tussen de Woonbond (waar Blij Wonen bij is aangesloten) en Aedes (de overkoepelende organisatie van  woningcorporaties) om de jaarlijkse huurstijging te beperken. Dilemma in de huurstijging is natuurlijk het gegeven dat de corporatie, dus ook WBO, moet investeren in, bijvoorbeeld, verduurzamen van woningen. En daar is geld voor nodig. Vandaar dat dilemma, ook voor ons als huurdersvereniging; als spreekbuis van onze leden en daarmee de huurders van WBOWonen.

Dit jaar wordt ons bedoeld dilemma bespaard, immers, zoals u weet is de motie van de SP in de Tweede Kamer aangenomen om de huren dit jaar, voor de sociale sector, te bevriezen. De minister heeft de motie overgenomen en uitgevoerd en dat betekent dat er dit jaar, voor de sociale sector, GEEN verhoging van de huur gaat plaats vinden.

 

Zoals u wellicht weet geldt de motie niet voor de geliberaliseerde woningen, dus de woningen boven de sociale huur. Ook WBOWonen heeft nog een aantal, zo’n 41 stuks, van deze woningen.

Blij Wonen is van mening dat ook voor deze woningen geen huurverhoging plaats moet vinden.
Immers, de (sociale) argumenten die genoemd zijn om de huurverhoging voor sociale woningen achterwege te laten, gelden evenzo voor de geliberaliseerde. Ook deze huurders hebben evenveel te lijden onder de corona epidemie en hebben, net als vele andere huurders, (soms al jaren) hun inkomen niet zien stijgen.

Zoals ieder jaar hebben we ook nu weer een adviesaanvraag van WBOWonen ontvangen voor de huurverhoging voor dit jaar.

WBOWonen is voornemens om de huurbevriezing NIET te laten gelden voor de geliberaliseerde woningen.

Wij zij  het daar niet mee eens; de reden hebben we hierboven genoemd.

Wij zullen in ons advies overduidelijk laten blijken dat wij gelijke monniken/gelijke kappen wensen: dus ook bevriezing van de huren voor niet sociale woningen.

In de provinciale vergadering van de Woonbond, afgelopen woensdag, hebben wij ook gepleit voor het bevriezen van deze huren en onze inbreng heeft er toe geleid dat er, ook door andere huurdersverenigingen in Twente, bij hun corporaties op wordt aangedrongen om ook die huurbevriezing toe te passen.

Wij wachten af.

Met groet:

Jurrie van der Geize