Huurprijsbeleid 2020

Zoals bekend is er een landelijk accoord tussen Aedes (overkoepelend orgaan van de corporaties) en de Woonbond (huurders), waarin is afgesproken dat de huurverhoging maximaal inflatie en (max.) 1% mag zijn.
WBOWonen wil dat de basis wordt gevormd door een streefhuurpercentage van 75% (was gemiddeld 73%), waarbij afgetopt wordt op verschillende grenzen van €607; €651 en €720 (prijspeil2019). Het gaat hier om zelfstandige gereguleerde woningen.
Huurprijzen blijven onder de aftoppingsgrenzen om bereikbaar te blijven.Huurtoeslag zorgt voor de verdere differentiatie.
Rekening houdend met de ambities van WBOWonen en ook rekening houdend met de financiele positie van de corporatie kunnen wij ons in grote lijnen vinden in het voorstel.
We hebben voorgesteld om te kijken of bijvoorbeeld bedrijfspanden kunnen worden afgestoten om zodoende inkomsten te genereren. Ook hebben we voorgesteld om eens nadrukkelijk te kijken naar inkomenssituatie van huurders in relatie tot hun huur (woonlasten).
We hebben aangegeven dat er huurders zijn wier inkomen al jarenlang geen groei heeft doorgemaakt.In zo’n situatie, als er sprake is van uitdrukkelijk scheve verhouding, zou gekeken kunnen worden naar huurbevriezing/huurverlaging.