WoningHuren

Gepubliceerd op 3 april 2023 om 12:10

Recent is het woonvindsysteem ingevoerd: de Twentse woningcorporaties hanteren gezamenlijk een woonvindsysteem.

Het betekent dat alle corporatiewoningen in de regio op één site worden aangeboden en dat elke woningzoekende, die ingeschreven staat bij een Twentse corporatie, kan reageren op een woning in de regio.  

Een woningzoekende uit Oldenzaal kan bijvoorbeeld reageren op een woningaanbod in Wierden. Een woningzoekende in Enschede kan reageren op een woning in Oldenzaal. Kortom, je zou kunnen concluderen dat dit systeem meer perspectief gaat bieden.  In alle gevallen geldt de inschrijvingsduur als criterium.

Bestuurslid David Bartels van Blij Wonen heeft geparticipeerd in de werkgroep.

Blij Wonen heeft toentertijd advies uitgebracht; dit advies kunt u hieronder lezen.

Meer informatie kunt u vinden op de  betreffende  site: www.woninghuren.nl

Advies over nieuw WOONVINDsysteem

Aan de Directeur-Bestuurder van WBOWonen  (per mail).

Betreft: advies woonvindsysteem.

Oldenzaal, 17 maart 2022.

Geachte Directeur-Betuurder,

Op 28 februari j.l. ontvingen wij een adviesaanvraag betreffende beleidsnotitie met betrekking tot het Woonvindsysteem. In het begeleidend schrijven wordt aangegeven dat WBOWonen voornemens is haar toewijzingsbeleid overeenkomstig aan te passen.

Wij reageren als volgt op deze adviesaanvraag:

Zoals bekend is een bestuurslid van Blij Wonen actief geweest in de totstandkoming van het thans voorliggend woonvindsysteem.

Ook hebben wij, tijdens een door Woon georganiseerd informatiemoment nader kennis kunnen nemen van het systeem.

We moeten vaststellen dat het voorliggend voorstel van Woonvindsysteem voor alle partijen in deze regio nieuw is. In een beoordeling omtrent functioneren van het systeem kan slechts geput worden uit ervaringen van elders, waar met het systeem inmiddels gewerkt wordt. Tijdens voornoemd informatiemoment kon ook kennis genomen worden van deze ervaringen van elders.

“Regionaal waar het kan en lokaal waar nodig” spreekt ons aan.

Volgens het voorgesteld systeem kan de situatie zich voordoen dat op een woning in Oldenzaal wordt gereflecteerd door, bijvoorbeeld, een woningzoekende uit Wierden. In zo’n situatie zou het kunnen zijn dat de woningzoekende uit Wierden de woning krijgt toegewezen op grond van een langere inschrijvingsduur. Het gevolg is dat betrokken Oldenzaalse woningzoekende wederom een langere wachttijd in gaat om een woning te krijgen toegewezen.

Omgekeerd kan uiteraard ook: de Oldenzaler die wel in Wierden zou willen wonen kan zomaar daar een woning toegewezen krijgen waar ook een woningzoekende in Wierden op gereageerd heeft omdat de Oldenzaler op grond van een langere inschrijving ‘eerder aan de beurt is’.

Naar onze mening kan je vanuit verschillende belevingen naar het voorgesteld systeem kijken en evenzovele voor-en nadelen benoemen.

Het is vanwege deze omstandigheid ook lastig een advies uit te brengen die naar alle kanten recht zou doen: dat advies is onmogelijk volgens ons.

Als bestuur van Blij Wonen adviseren wij positief op het voorgesteld woonvindsysteem, waarbij wij willen aantekenen dat:

  • Met grote nauwkeurigheid wordt bijgehouden door wie op een woning reflecteert qua huidige woonplaats; inschrijvingsduur en beweegredenen om te reageren op aanbod in Oldenzaal;
  • Bij gebleken escalatie van hantering van het voorgesteld systeem terstond gestopt wordt teneinde vast te stellen naar aanleiding waarvan de escalatie is ontstaan (escalatie bijvoorbeeld veroorzaakt door een ‘legale’ toewijzing ten gevolge waarvan de andere woningzoekende ernstig wordt benadeeld);
  • Bij voortduring gedurende zeker het eerste halfjaar vanaf de start een interne ‘bewaking’ in te stellen omtrent het systeem;
  • Het bestuur van Blij Wonen vanaf de start van het systeem met regelmaat te voorzien van ervaringen betreffende het woonvindsysteem;
  • Nauw overleg te voeren en bij voortduring in het eerste halfjaar regelmatig te evalueren met deelnemende corporaties omtrent het systeem;
  • Een regelmatig contact met gemeente en andere, betrokken, instanties die enige relatie hebben met het woonvindsysteem om kennis te nemen van hun ervaringen.

Wij stellen voor om het aangekondigde woonvindsysteem uitgebreid te communiceren met huidige en aanstaande woningzoekenden in Oldenzaal, zodat ‘het publiek’ kennis kan nemen van mogelijkheden en onmogelijkheden van het nieuwe systeem.

Tot slot stelt het bestuur van Blij Wonen voor om het woonvindsysteem twee jaar na invoering, dan wel zoveel eerder als dat noodzakelijk blijkt, bij ons als evaluatiemoment op de agenda te plaatsen in een daarvoor aangewezen overleg.

Namens het bestuur van Blij Wonen:

Jurrie van der Geize, voorzitter.