Advies huurverhoging 2022

Gepubliceerd op 6 april 2022 om 15:25

WIJ ADVISEREN WBOWONEN EEN HUURSTIJGING TE HANTEREN VAN MAXIMAAL 1,3% VOOR ALLE HUURDERS, ZOWEL IN DE SOCIALE ALS IN DE GELIBERALISEERDE SECTOR.

Blij Wonen wil met dit advies uiting geven van haar maatschappelijk zorgen voor hurend Oldenzaal, waarbij Blij Wonen  hoopt dat WBOWonen ook een juiste keus maakt door ook het sociale gezicht te tonen en bovenstaand advies overneemt, daarbij geen onderscheid makend tussen de sociale en geliberaliseerde sector.


WBOwonen vraagt jaarlijks aan de huurdersvereniging om advies over de huurverhoging.
Hieronder leest u de tekst van het advies van de huurdersvereniging

Aan de directeur-bestuurder van WBOWonen te Oldenzaal.
Betreft: advies huurverhoging.
Oldenzaal, 17 maart 2022.

 

Wie had dit kunnen bedenken: nauwelijks, of eigenlijk nog niet eens, de coronapandemie achter de rug en, alhoewel van een heel andere orde, dient de volgende crisis zich alweer aan. En, alsof het nog niet genoeg is, doet een wereldleider er nog iets extra’s bij door een oorlog te beginnen. Ja, natuurlijk, niet met elkaar te vergelijken gebeurtenissen, maar wel omstandigheden die ons allemaal raken.

Zoals gezegd: de coronapandemie nauwelijks achter de rug. Een aantal jaren waarin Nederland geconfronteerd werd met beperkingen van allerlei aard, waar sprake was van diep menselijk leed wegens overlijden van naasten aan de pandemie en waar mensen op de ic terecht kwamen vanwege corona. Diep menselijk leed, waardoor veel mensen in een isolement terecht kwamen en nog elke dag moeite hebben uit dat isolement terug te komen. Een pandemie die er ongelofelijk heeft ingehakt, op alle fronten.

De coronapandemie nauwelijks achter de rug, nee, niet achter de rug maar we doen alsof door alle beperkingen weer los te laten, en een volgende “pandemie” kondigt zich aan in de vorm van ongekend hoge energieprijzen. En terwijl deze explosie nog gaande is komt een wereldleider op het idee een oorlog te beginnen.

Alle aangekondigde maatregelen om het land van de wereldleider te treffen raken ook de inwoners van de landen dien deelnemen aan allerlei boycotten die zijn afgekondigd. Ook in ons land merken de inwoners de (financiële) gevolgen van de gekozen maatregelen tegen hoger bedoeld regime.

Bovenop dit alles komen nog eens de nationale onmogelijkheden die inmiddels bekend zijn, dan wel op handen zijn, die maken dat er niet of nauwelijks sprake is van een nationale groei van de levensstandaard in Nederland. Verondersteld wordt dat de inflatie tot ongekende hoogte gaat stijgen; 6,7 % aldus de president van De Nederlandsche Bank. Aangenomen wordt dat de gemiddelde Nederlander geen cent meer bestedingsruimte zal krijgen in 2022 en verdere jaren.

Nu al ontstaat de discussie dat een voorgenomen verhoging van salarissen, inzet van vakbonden bijvoorbeeld, gedoemd zijn te mislukken omdat bedrijven en sectoren die ruimte, die mogelijkheid, niet hebben.

Bekend is dat met name ouderen, senioren in de breedste zin, in hevige mate aan koopkracht zullen moeten inleveren. Zoals bekend komt deze negatieve bijstelling boven op het gegeven dat de meeste van deze senioren al jarenlang hun zogenaamd ‘waardevast’ pensioen niet hebben zien stijgen. Alom bekend is dat we het hier hebben over een inkomstendaling van bijna 20% !!

En dan nu: als huurdersvereniging moeten we ons, in deze omstandigheden, buigen over een voorgenomen huurverhoging van inflatiepercentage (sociale sector) en inflatiepercentage + 1 % voor geliberaliseerde huurders.

Een inflatiepercentage die is vastgesteld op 2,3 %. Een huurprijs van 650 euro betekent voortaan 664,95 voor een sociale sectorwoning. Een huurprijs van 800 euro voor een geliberaliseerde huurder betekent voortaan 826,40 maandelijks kwijt aan huur.

Het is goed om vast te stellen dat het noodzakelijk is te kijken naar het totaal van woonlasten. Huur en energie zijn twee belangrijke bestanddelen van woonlasten.

Het is ook goed te kijken naar de financiële  ‘toekomst’ van de huurders van WBOWonen, immers, over deze groep praten we als het gaat om dit advies.

Die financiële toekomst is allerminst een onzekere, zo geven wij aan in ons advies. Dat geldt voor de werkenden, wier salarisverhoging onwaarschijnlijk is, en het geldt zeker voor ‘AOW'ers’ al of niet met een aanvullend pensioen. AOW-ers die een stijging van AOW niet hoeven te verwachten en AOW'ers met aanvullend pensioen van wie het pensioen al jarenlang niet is verhoogd en die, wat dat betreft, al een ‘achterstand’ hebben van zo’n 18%. Wij noemen hier alom bekende feiten en cijfers, 

In het begin van ons betoog hebben we gesproken over energielasten, die naar ongekende hoogte stijgen, waarbij de gerechtvaardigde verwachting is dat deze stijging zich ook volgend jaar nog zal voor doen.

Bovenstaande in ogenschouw nemende is het voor Blij Wonen duidelijk dat elke discussie die een huurverhoging als onderwerp heeft slechts kan uitmonden in één vaststelling: om huurders, sociaal of geliberaliseerd, nog een beetje financiële mogelijkheden te laten houden in hun dagelijks levensonderhoud is een huurverhoging niet te verdedigen.

Wij als Blij Wonen realiseren ons dat WBOWonen ook een ‘woonprogramma’ hanteert ten aanzien van isolatie, woningverbetering etcetera. Wij zijn van mening dat kritisch naar dat programma gekeken dient te worden en met name projecten die enig uitstel kunnen bevatten, overeenkomstig gehanteerd moeten worden.

Al met al komt Blij Wonen tot het volgende advies:

Wij maken ons grote zorgen over de financiële draagkracht van de huurders van WBOWonen, zowel die in de sociale alsook in de geliberaliseerde sector.

We zijn van mening dat onze zorgen dagelijks worden onderschreven, al was het alleen al als het gaat om de stijging van energieprijzen. Wij zijn van mening dat uit verschillende publicaties inmiddels blijkt dat vanuit de rijksoverheid weliswaar gedacht wordt aan enig compensatie, maar dat die compensatie verre van voldoende zal blijken om de koopkracht in enige mate tegemoet te komen.

We zijn van mening dat inmiddels meer dan bekend is dat de inflatie nog tot meer hoogte zal oplopen en dat daar nauwelijks enig compensatie voor zal worden geboden.

Het is voor Blij Wonen niet mogelijk een ander advies uit te brengen dan:

WIJ ADVISEREN WBOWONEN EEN HUURSTIJGING TE HANTEREN VAN MAXIMAAL 1,3% VOOR ALLE HUURDERS, ZOWEL IN DE SOCIALE ALS IN DE GELIBERALISEERDE SECTOR.

Blij Wonen wil met dit advies uiting geven van haar maatschappelijk zorgen voor hurend Oldenzaal, waarbij Blij Wonen hoopt dat WBOWonen ook een juiste keus maakt door ook het sociale gezicht te tonen en bovenstaand advies overneemt, daarbij geen onderscheid makend tussen de sociale en geliberaliseerde sector.

Tot slot: in de adviesaanvraag wordt ook gesproken over reguliere/gebruikelijke verhoging van huurprijzen van, bijvoorbeeld, garages. Wij attenderen erop dat voor het complex Walgaarden afspraken zijn gemaakt om de huurprijzen van die garages niet te verhogen. Vanzelfsprekend vragen wij overeenkomstige afspraken bij andere complexen eveneens te respecteren.

Namens het Bestuur van Blij Wonen:

Jurrie van der Geize, voorzitter.


«   »