Activieiten 2020

Jongstleden maandag hebben wij als bestuur, zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar, een (video) gesprek gehad met de Raad van Commissarissen van WBO Wonen. Tijdens dit gesprek wordt het (bijna) voorbije jaar besproken aan de hand van onze activiteiten die in 2020 aan de orde waren en wordt vooruitgekeken naar het nieuwe jaar.

 

In 2020 hebben we een bestuurswisseling gehad. Zoals bekend moest Gert Jan Nijhof afhaken wegens drukke werkzaamheden. We hebben mevrouw Coby Westerhoff vervolgens in onze jaarvergadering verwelkomd in het bestuur.

Ook in 2020 hebben we onze regelmatige bestuursvergaderingen in ons kantoor, op gepaste afstand uiteraard. Recent zijn we uitgeweken naar De Abdij, maar dat betekent dat we extra kosten moeten maken, zoals 20 euro zaalhuur bijvoorbeeld, dus is al gauw weer de neiging om toch maar het kantoor te gebruiken.

Tot aan het uitbreken van de pandemie hadden we ons wekelijkse spreekuur op woensdagavond. Met de komst van corona hebben we, tot aan nu toe, een telefonisch spreekuur gehanteerd: elke woensdag, van 19 tot 19.30 uur, is een bestuurslid in  het kantoor voor de telefoon.

Vanzelfsprekend hebben we via onze website onder anderen dit spreekuur aangekondigd.

We hebben dit jaar een aantal momenten gehad die indruk bij ons hebben achtergelaten vanwege de impact die ze hadden, op welke manier dan ook.

 • Om te beginnen heeft het vertrek van Dick Mol ons uitermate verrast. Misschien net als velen hadden we geen enkele aanleiding om te vermoeden dat een vertrek bij WBO aanstaande zou zijn. Ons heeft uiteraard ook verrast een soort afscheidsinterview van Dick in Tubantia, waarin met name gerefereerd wordt aan de Glindestraat.
 • De Glindestraat heeft ons, zoals bekend, ook een en andermaal in stelling gebracht en dat was ook aanleiding om uitdrukkelijk met Dick daarover in gesprek te gaan; de laatste keer in een soort evaluatiegesprek.
 • Ook heeft een bezoek van zo’n zes buurtbewoners uit de SIZwartzstraat op ons spreekuur indruk op ons gemaakt. De boosheid bij deze mensen betreffende het handelen of juist niet handelen van WBO was aanleiding om contact te leggen met WBO. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat we de afspraak hebben gemaakt dat wij in dit soort situaties geïnformeerd worden dat dit speelt, zodat wij op de hoogte zijn en overeenkomstig kunnen handelen. We hopen dat in dit soort situaties het steeds gehoorde argument van privacy even naar de achtergrond wordt gedrongen.
 • Wij hebben indringend gesproken over het achterlaten door bewoners van voorzieningen in een woning die men dan als het ware te koop wil aanbieden aan nieuwe huurder. Een ernstig verschil van mening met de zienswijze van WBO maakte uiteindelijk dat de directeur-bestuurder onze zienswijze hanteerde en overeenkomstig een beslissing nam.
 • Wij hebben als Blij Wonen nadrukkelijk brandpreventie onder de aandacht gebracht in met name complexen van WBO, zo ook aan de Oostwal. Tot onze verbazing en ergernis moesten wij aanvang dit jaar constateren dat door bewoners niet of nauwelijks uitvoering werd gegeven aan brandpreventie, onder anderen door nog steeds galerijen te blokkeren als het ware met bloempotten bijvoorbeeld.
  Wij vonden dit onbestaanbaar en brachten ons ongenoegen hieromtrent ter sprake tijdens een regulier overleg met WBO. Dat ongenoegen duurt helaas nog voort omdat we, ook aan het einde van dit jaar, moeten vaststellen dat vanuit WBO geen enkele actie is ondernomen hieromtrent.
 • Wij vinden dit onbestaanbaar, temeer ook omdat we recent het brandalarm in complex Het Klooster aan de Gasthuisstraat hebben meegemaakt. Bestuurslid, collega Jan Lansink was als een der eersten ter plekke en heeft de paniek bij bewoners meegemaakt toen er sprake was van evacuatie. Onbestaanbaar is het feit dat WBO niet te bereiken was gedurende een (veel te lange) tijd.
  Nogmaals, in relatie tot deze ervaring begrijpen wij niet de lakse houding ten aanzien van de galerijen met obstakels aan de Oostwal.
 • In het oog springend vinden wij ook de situatie van de te vormen bewonerscommissie in complex De Walgaarden. We hebben gewezen op de belangrijkheid van de bemensing van deze commissie. Welnu, hier is kennelijk verder niets mee gedaan want na ongeveer drie weken kregen wij een brief namens drie bestuursleden van deze commissie dat ze per direct stopten.  Er volgt nu een onderzoek naar de oorzaak. Wij kennen die oorzaak nu al en al eerder: wij hebben gewaarschuwd.
 • Enige tijd na het uitbreken van de pandemie hadden wij een regulier overleg met WBO via een zoomverbinding. De huurverhoging was nog niet in werking getreden en wij hebben, vanwege de onzekere financiële toekomst die dreigde voor de mensen, gepleit bij de directeur—bestuurder om de huurverhoging uit te stellen. Helaas kon deze suggestie zijn waardering niet wegdragen en ging hij voorbij aan onze suggestie. Zuur is dan wel dat later op diverse momenten ons gelijk is gebleken.
 • Wij maken ons nog steeds zorgen om de klantvriendelijkheid bij WBO medewerkers. Te vaak horen wij vervelende ervaringen van huurders en ook ons overkomt dergelijke gewaarwording.
 • Wij verbazen ons ook hoe moeizaam bepaalde processen lopen, waarbij ook huurders uitdrukkelijk betrokken zijn. WBO staat toe dat aan de galerijkant raamhorren worden aangebracht en zo ineens is er een situatie dat aanbrengen van een hordeur aan de balkondeur wordt gevraagd waarbij die toestemming categorisch geweigerd wordt. Ook een bepaalde, halsstarrige, inzicht van een medewerker.
 • Vanwege corona werden mondjesmaat slechts woningen aangeboden op de WBO site. Wij vonden dat onwenselijk, immers, je zult maar woningzoekende zijn en dan de keus hebben uit één woning, Gelukkig is het ritme van het aanbieden daarna verhoogd.

WBO is, ook in corona tijd, een dienstverlenend bedrijf en dat vereist aanpassingen, dat begrijpen we. We vinden wel dat ook de realiteit van alle dag niet uit het oog moet worden verloren en dat er sprake moet blijven van een ‘gewenste’ vorm van dienstverlening.

Vanzelfsprekend hebben verschillende van ons, als individueel bestuurslid, tijdelijk of voor langere tijd, zitting in ad hoc gebeurtenissen, bijvoorbeeld zoals we dat hebben gehad bij de gemeente in werkgroep zorg.

Jurrie  bijvoorbeeld heeft geregeld overleg met Woon om informatieavonden mee voor te bereiden en, soms,  een presentatie te plegen.

David heeft zitting in de pas opgerichte werkgroep van Woon die zich bezig gaat houden met onderzoek naar een toewijzingssysteem voor de Twentse  corporaties. Ook maakt hij deel uit van de klankbordgroep winkelcentrum De Thy en van het tijdpad gasvrij De Thy 2030. David is ook namens ons jurylid van Beste Buur Bokaal.


«   »