Activieiten 2020

Jongstleden maandag hebben wij als bestuur, zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar, een (video) gesprek gehad met de Raad van Commissarissen van WBO Wonen. Tijdens dit gesprek wordt het (bijna) voorbije jaar besproken aan de hand van onze activiteiten die in 2020 aan de orde waren en wordt vooruitgekeken naar het nieuwe jaar.

Lees meer »

Huisvestings problemen voor jongeren in Oldenzaal

Huurdersvereniging Blij Wonen vertegenwoordigen ongeveer 4000 huurders in het overleg met de Gemeente en WBO Wonen. Wij zijn de grootste vereniging van Oldenzaal en zijn volgens de wet volledig betrokken bij het totale woningbeleid in deze gemeente.Hoe lang is het nog maar geleden dat de gemeenteraad en college werden voorgelicht door het onderzoeksbureau COMPANEN omtrent de situatie binnen de Gemeente Oldenzaal over het totale woningbeleid.Ofschoon ik over meerdere passages vragen heb, wil ik mij graag in dit stadium richten over de mogelijkheden die jongeren hebben op de Oldenzaalse woningmarkt.De conclusie van COMPANEN was dat er voor jongeren geen probleem was om een woning te bemachtigen binnen Oldenzaal.Ik zat als toehoorder in de raadszaal en zag bij meerdere raadsleden een bedenkelijk gezicht. De onderzoeker werd gevraagd of hij daadwerkelijk met jongeren binnen Oldenzaal had gesproken. Dat had hij niet, omdat volgens hem de situatie binnen Oldenzaal niet zo veel verschilde met een gemeente van soortgelijke omvang.Mijn mening is dat Oldenzaal wel verschilt van vele andere gemeenten in den lande.Enkelen van de raad gaven aan dat zij in hun directe omgeving wel andere signalen van jongeren hadden gehoord omtrent hun kansen op de woningmarkt in Oldenzaal.Wij zijn onlangs bijvoorbeeld benaderd door een jongere van 26 jaar die wilde gaan samenwonen en reageerde met een inschrijfduur van 8 jaar op een WBO nieuwbouwwoning achter het spoor. Zij werd teleurstellend nummer 91 in de rij.Natuurlijk zijn er mogelijkheden, maar dan praat je niet over een sociale huurwoning, maar op de particuliere markt of via een makelaar. Nagenoeg allemaal woningen boven de sociale huurgrens van € 737, dus huurtoeslag is niet mogelijk, dus vaak financieel onbereikbaar voor de jongeren.Vaak is een hypotheek ook niet mogelijk omdat de eisen van de banken er niet om liegen.Ook een eventuele studieschuld (velen hebben dat) gooit vaak roet in het eten.Gelukkig is de raad geen voorstander van het afschaffen van de startersleningen, omdat er een verandering op komst is met de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021.Je ziet nu vaak dat jongeren door een studie of werkkring worden weggezogen vanuit Oldenzaal naar elders. Vaak willen ze terug na enige tijd, maar er zijn veel te weinig mogelijkheden op de woningmarkt in Oldenzaal voor hen.Wij mogen en kunnen dit niet accepteren. Dat de prijzen van de koopwoningen de pan uitrijzen is een gegeven waar wij niets aan kunnen veranderen en de tendens is dat dit alleen maar erger wordt.Wij kunnen echter proberen de jongeren meer kansen te bieden.Natuurlijk hebben wij een tijd geleden ingestemd met het gegeven dat er volgens rapporten voor 2030, ongeveer 600 sociale huurwoningen minder nodig zijn in Oldenzaal.Naar voortschrijdend inzicht en het gegeven dat er al weer zoveel is gebeurd is op de woningmarkt, moeten wij er met zijn allen van doordrongen zijn of wij op het juiste spoor zitten op dit moment. Door woningen af te stoten heeft niemand meer kans en ook jongeren niet om eerder in aanmerking te komen voor goede sociale huurwoning.Als jongeren massaal Oldenzaal de rug toekeren mede door hun kansen op de woningmarkt is dat desastreus voor alle sportverenigingen; carnavalsverenigingen en ook het winkelbestand die het al zo moeilijk heeft.Je kunt veel dingen bedenken om het winkelbestand op te krikken, maar begin bij het gegeven de jongeren binnen boord te houden en hierbij is een goede huisvesting onontbeerlijk.Wij als Huurdersvereniging geven hieraan prioriteit en wij willen u vragen binnen uw familie; kennissenkring of in het verenigingsleven onder jongeren na te gaan hoe zij dit beleven.Naast onderzoeksrapporten is deze informatie van het uiterste belang.In het overleg met WBO WONEN gaan wij zeer binnenkort vragen ons maandelijks voor te lichten hoe het zit met reacties van jongeren op vrijkomende woningen en hun kansen.Wij zien op dit moment alleen de totale reacties op vrijkomende woningen.We zien deze week 4 publicaties van vrijkomende woningen.• 2 toewijzingen aan een bijzondere doelgroep vallende onder urgentie; indicatie aanleunwoningen of statushouders.• Blijven 2 woningen over. Titus Brandsmastraat (flat zonder lift) 121 belangstellenden. Toegewezen aan iemand met een inschrijfduur van 7 jaar.• Zilverschoon (een normale woning) 85 reacties. Toegewezen aan iemand met een inschrijfduur van 13 jaar.Jongeren zeggen, we komen nooit aan de bak.Op deze manier kansloos inderdaad.Wat kunnen wij hier samen aan doen.Op dit moment zijn 15 woningbouwverenigingen binnen Twente bezig een soort Funda voor huurwoningen op te zetten. Iedereen kan dan reageren op een huurwoning binnen Twente.Dit kan nog wel eens raar uitpakken voor het Oldenzaalse toewijzingssysteem.We zijn dan ook erg blij dat onze secretaris David Bartels zitting heeft in de werkgroep hieromtrent en de Oldenzaalse situatie moet bewaken. Laten we hopen dat dat lukt.Op enkele plaatsen gaat men toewijzen via loting. Is dit eerlijk??? U zegt het maar.U begrijpt dat er nogal wat gaande is op dit gebied op dit moment. Wij houden terdege de vinger aan de pols en we hopen u ook.Er staat veel op het spel en we gaan ervan uit dat u dat ook ziet.De jeugd heeft de toekomst, zeer zeker in Oldenzaal.Ik wil er wel nadrukkelijk op wijzen dat ik er niet voor pleit dat jongeren voorrang moeten hebben bij de toewijzing, maar ze moeten wel een kans hebben.Namens het bestuur van BLIJ WONEN , Jan Lansink 

Lees meer »

Ouder met alarmknop

We leven inmiddels in een Nederland waar we steeds vaker tot de ontdekking komen dat we voldoende in staat moeten zijn om voor ons zelf op te komen. We leven in een maatschappij die steeds meer gericht is op individualiteit; voor jezelf de weg bakenen en hopen dat die weg begaanbaar voor je blijft.Het moment om voor jezelf op te komen ontstaat op de dag dat je beseft dat je voor jezelf verantwoordelijk bent, dat je je realiseert dat je eigen ik een eigen leven gaat leiden en niemand om je heen naar opzij kijkt, jou ervaart of een hand naar je uit steekt.En zo ga je dan door je leven, je eigen weg, afgebakend en als het even kan, geplaveid voor je zelf.Zo ga je ook op weg naar jouw ouder worden, je arbeidzaam leven op zeker moment achter je laten en proberen een ander leven in te vullen: de winter van je leven om het zo maar eens te noemen. Dat ander leven is een leven van hoop en vrees. Hopen dat je gezond ouder gaat worden, ja misschien wel heel oud gaat worden. Of een vrees om ouder te worden in een realiteit van moeizaam leven vanwege lichamelijke gebreken, waardoor je in belangrijke mate je mobiliteit verliest, ja, waarbij zelfs jouw mobiliteit helemaal verloren gaat. Met moeite kun je nog opstaan uit je stoel, grijpend naar de rollator die altijd binnen handbereik staat naast je stoel. Met nog meer moeite kun je je voortbewegen achter de rollator, op weg naar de keuken, om een boterham te smeren of een kop koffie in te schenken. En maar hopen dat de reis naar de keuken goed gaat, dat je niet op enig moment de rollator iets te ver voor je uit duwt, je evenwicht verliest en komt te vallen.Maar ja, in zo’n geval is er nog het polsbandje of de ketting om je nek met daaraan de alarmknop. Ja, het duurt even als je er op gedrukt hebt om hulp te vragen, maar op enig moment zal die hulp er komen; daarvoor sta je ingeschreven voor thuiszorg. Zoals verschillende keren op een dag die hulp komt: ’s-Morgens om je uit bed te helpen, een boterham voor je te maken, misschien een douchebeurt (als het die dag op het rooster staat), waarna je in de stoel gezet wordt om verder de dag door te brengen.Ja, tegen 12 uur komt de thuiszorg weer; ook nu weer om een kopje thee te maken en een diepvriesmaaltijd warm te maken in de magnetron als diner voor die dag.Als je bord is aangereikt verdwijnt de thuiszorg om naar de volgende client te gaan. Jij mag in je stoel blijven zitten, immers, de dag is nog lang.O ja, en tegen zessen misschien komt de thuiszorg voor je avondboterham.Broodje klaar zetten, misschien de raamgordijnen al vast sluiten omdat het al vroeg donker wordt en jij moet blijven zitten.Tegen 21.30 uur hoor je weer de voordeur: de thuiszorg komt weer binnen. Ze hijsen je in je nachtkleding en helpen je om in bed te belanden. Na een welterusten ben je wederom alleen in je huisje, van iedereen verlaten. Ja, natuurlijk, je hebt nog steeds je alarm bij de hand: een enorme geruststelling: als er vannacht wat is kun je altijd alarmeren. De thuiszorg komt, dat is zeker. Je moet alleen hopen dat ze een beetje in de buurt is en niet vanuit een ander dorp hoeft te komen omdat daar hulp nodig was .Als dat zo is kan het zomaar een half uur duren en moet je nog iets langer in je plas blijven liggen. En zo ga je de nacht weer beëindigen, in de wetenschap dat de thuiszorg je straks weer uit bed haalt en weer een nieuwe dag begonnen is.Misschien heb je geluk en mag je een paar keer in de week naar een dagopvang.Gehaald worden om onder de mensen te zijn, om een spelletje te doen met de anderen, om een liedje te zingen samen, om zomaar wat te praten. In de middag een lekkere, verse, maaltijd, samen aan tafel met je ‘lotgenoten’. Als je geluk hebt ga je misschien wel twee keer in de week naar zo’n dagopvang. En de overige dagen? Ja, dan ben je gewoon thuis, vanuit bed de verdere morgen zitten wachten op het volgend bezoek van de thuiszorg, tegen 12 uur misschien. Vanaf het middaguur zitten wachten op de volgende komst van de thuiszorg, zal tegen zessen zijn. En daarna, ja, de avond en dan komt de nacht en is weer een dag voorbij. Een dag in alle eenzaamheid, vooral ook omdat je vanuit je huisje niets ziet. Er is geen vertier voor je huis, omdat je op een hofje woont waar niets te doen is, waar geen verkeer langs komt. Maar ja, we hebben daar bejaardenhuisjes gebouwd….Wat een eenzaamheid. Maar zo hebben we het nou eenmaal geregeld in ons Nederland: zo lang mogelijk “zelfstandig” blijven wonen. Zeker weten: drie maal per dag standaard hulp van thuiszorg en misschien wel drie keer per nacht of vaker bezoek van thuiszorg vanwege je lichamelijke gesteldheid: ook dat is zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zo hebben we het toch vooral prima geregeld. En daarnaast ? Je hebt altijd je trouwe uitweg om je pols of om je nek: de alarmknop. De oplossing voor al je problemen.WAT ZOU HET TOCH MOOI ZIJN ALS WE EEN DISCUSSIE OP GANG KUNNEN BRENGEN WAAR WE SPECIFIEK NAAR DEZE DOELGROEP GAAN KIJKEN.WONEN EN ZORG HEBBEN WE RECENT AFGESLOTEN EN DE RESULTATEN DAARVAN BESCHOUWD.Hetzelfde zou kunnen gebeuren als we deze doelgroep in kaart hebben. Lijkt niet zo moeilijk, immers, thuiszorgorganisaties hebben ongetwijfeld in beeld in hoeveel gevallen ze op bovenbedoelde wijze hulp moeten verlenen.Hulp moeten verlenen aan mensen die we vroeger konden plaatsen in de traditionele verzorgingshuizen omdat ze zich niet meer zelf in voldoende mate konden verzorgen.We hebben deze traditie over boord gegooid en roepen nu aan alle kanten dan mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Tegelijk schroeven we de “toelatingseisen” voor een verpleeghuis zo hoog op dat er mensonterende situaties ontstaan.Misschien levert het onderzoek op dat we een vorm kunnen bedenken dat we een manier vinden om deze hulp vragende mensen toch onder te brengen in een ‘dependance’ van een verpleeghuis bijvoorbeeld.Wat zou het mooi zijn als de plaatselijke politieke partijen deze zorgen eens onder de aandacht gingen brengen van hun partijgenoten in Den Haag.Wat zou het mooi zijn als we als Gemeente, WBOwonen en Blij Wonen dit probleem op de kaart kunnen zetten.Namens het Bestuur van Blij Wonen:Jurrie van der Geize, voorzitter.november 2020, auteur: Jurrie van der Geize 

Lees meer »

Maandoverzicht Activiteiten 2019

Januari21  overleg streefhuur bij WBO evaluatiegesprek met RvCinformatieavond met gemeenteraad in De Abdij31  informatief gesprek met WBO: Joris Sprangers: klimaatFebruari04  Rijssen: overleg programma Woon05  kantoor: Woonbond: Stap Vooruit14  Zwolle: Woonbond: cursus26  De Abdij: jaarvergadering Blij Wonen27  De Walgaarden: gespreksleider informatiemiddag bewonersMaart05  WBO: regulier overleg06  De Abdij: gesprek Blij Wonen / WG12  Rijssen: prov. Vergadering Woonbond18  De Abdij: deelname FedEx dag19  uitwerken uitkomsten FedEx dag bij WBO21  kantoor: gesprek met RvC lid Roy NiehofApril04  bijwonen starthandeling Storkstraat08  kantoor: gesprek Woonbond09  onderhoud WBO;16  kantoor: gesprek met dir-best van WBO17  bestuurlijk overleg stadhuis: gemeente/WBO/Blij Wonen26  bezoek directeur Woonbond: Blokje Om (ochtendprogramma)30  De Thy: brandpreventieMei02  Nijverdal: beste buur bokaal08  kantoor: Woonbond; Stap Vooruit21  regulier overleg WBOJuni04  Nijverdal: Woonbond; provinciale .vergadering05  De Walgaarden: gespreksleider informatiemiddag bewoners12  Almelo: Woon: meegewerkt aan programma onderdeel19  bestuurlijk overleg gemeente/WBO/Blij Wonen26  WBO: overleg ambitieplanJuli02  regulier overleg WBO10  kantoor: Woonbond: Stap VooruitSeptember09  stadhuis: politiek forum: over wonen18  stadhuis: gesprek met CDA fractie23  overleg beste buur bokaalOktober09  WBO; overleg prestatieafspraken met Marieke12  De Thij: hurendag16  stadhuis: bestuurlijk overleg: gemeente/WBO/Blij Wonen22  Oostwal: brandpreventie25  fietsen langs projecten WBONovember12  Rijssen: Woonbond: provinciale vergadering19  WBO; regulier overleg19  WBO: voorbereiding gemeenteraad info22  De Abdij: informatieavond gemeenteraad25  WBO: overleg spreekuur Blij Wonen          Op het programma staat nog een evaluatiegesprek “zaak      Kuipers/Glindestraat. 

Lees meer »